Pereiti prie turinio

Sunkių nelaimingų atsitikimų skaičius statybos sektoriuje pastaraisias metais išaugo dvigubai

Dalintis:

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) parengė analizę apie sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe kontekstą statybos sektoriuje 2015 metais.

Joje teigiama, kad Lietuvos statybos sektoriuje darbuotojų skaičius siekia beveik 8 proc., o nelaimingų atsitikimų šiame sektoriuje skaičius sudaro apie 20 proc. nuo visų kasmet įvykstančių šalies ūkyje. Mirtinų nelaimingų atsitikimų (NA) skaičius Lietuvoje 2015 m. pasiekė 36 proc. nuo visų mirtinų pagal visus sektorius.

 

Pastebėta, kad baigiantis ekonomikos krizei, nuo 2011 m. statybos sektoriuje pradėjo didėti tiek sunkių, tiek mirtinų NA darbe. Tiek padidėjusį NA statybos sektoriuje procentą nulėmė sunkių NA rodiklis, kuris statybos sektoriuje 2015 m. išaugo daugiau kaip du kartus – nuo 22 iki 46. Pasak VDI, pagrindinis veiksnys, nulėmęs tokią padėtį, buvo beveik tris kartus padidėjusių NA, susijusių su žmonių kritimu iš aukščio/į gylį, skaičius.

Pavojingiausioje rizikos požiūriu darbų grupėje (statyba ir remontas) NA skaičius lyginamasis svoris 2015 m., palyginti su 2014 m. duomenimis, padidėjo beveik 2 kartus ir pasiekė 75,0 proc. visų sunkių ir mirtinų NA darbe statybos sektoriuje. Tai yra pats aukščiausias rodiklis per pastaruosius 5 metus.

Pažymėtina, kad dažni darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimai vykdant elektros įrenginių, tinklų aptarnavimą, remontą ir susijusius darbus, tačiau pozityvu tai, kad mirtinų NA 2015 m. įvyko 3 kartus mažiau nei 2014 m.  

Analizėje teigiama, kad akivaizdžiai dominuoja veiksniai, susiję su žmonių kritimais iš aukščio / į gylį, taip pat veiksniai, kai dėl neteisingo darbų organizavimo (įskaitant aplaidumą) ant žmonių iš aukščio krito (virto, užslinko) įvairūs daiktai (ruošiniai, medžiagos, mechanizmai, įrenginiai, statiniai ar jų dalys, griuvo žemė): šio pobūdžio sunkūs ir mirtini nelaimingi atsitikimai 2015 m. sudarė 73,3 proc. visų NA statybos sektoriuje.

Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2015 m. padaugėjo NA, susijusių su žmonių griuvimais, lekiančiais daiktais, skeveldromis.

VMI, išanalizavusi pagrindines NA priežastis, daro išvadą, kad patys darbuotojai, nekontroliuodami savo veiksmų, taip pat darbus prižiūrintis ir administruojantis personalas, nekontroliuodamas (ar nepakankamai, neveiksmingai kontroliuodamas) darbuotojų veiksmus, abipusiai sudaro prielaidas dirbti rizikingomis sąlygomis, lemiančiomis sunkius ir mirtinus NA. 

 Pažymima, kad darbo aplinka kolektyvuose nėra užtektinai palanki saugiam darbui užtikrinti, o darbdaviai dažnai neatlieka teisiškai numatytos pareigos sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Darbuotojai, savo ruožtu, nesilaiko saugos reikalavimų numatytų taisyklėse ir instrukcijose, pažeidinėja darbo ir techninės saugos drausmę. 

Pradedantys dirbti statybininkai neturi pakankamų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų, pasitaiko emocinio nestabilumo atvejų. Darbdaviai, priimdami į darbą, retai organizuoja tikrinimus, susijusius su įgūdžių lygmens įvertinimu, nustatyta tvarka nevykdo mokymų, instruktavimų, stažuočių. Darbų vadovai (vykdytojai) stokoja reiklumo ir taikstosi su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimais. 

VDI, apibendrindama analizės duomenis, pabrėžia, kad organizacinio pobūdžio priežasčių gausa neišvengiamai silpnina darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimo lygį ir sąlygoja NA darbe. Tačiau būtent darbdavys privalo prisiimti teisinę atsakomybę už teisingą sveikatos ir darbų saugos valdymo organizavimą. Kartu pažymima, kad darbuotojai taip pat turi būti atsakingais darbuotojų saugos ir sveikatos procesų dalyviais.

Atsižvelgdama į darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus bei NA priežastis, kurios nuolat kartojasi visose statybvietėse, VDI siūlo darbų vykdymo metu, instruktuojant, prieš pat pradedant darbus, aptarti su darbuotojais klaidas, kurios buvo nustatytos ankstesnių NA tyrimų metu, laiku reaguoti ir taikyti drausminančias priemones darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų nesilaikantiems asmenims.

 

Parengta pagal Valstybinės darbo inspekcijos „Informaciją apie sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe kontekstą statybos sektoriuje 2015 metais”