Pereiti prie turinio

Narystė

Pagrindiniai narystės Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijoje principai numatyti Federacijos įstatuose, patvirtintuose III-jame suvažiavime, įvykusiame 2020 m. spalio 16 d.: 

 • Federacijos nariais gali būti pramonės ir kitų ūkio šakų įmonių, įstaigų  profesinės sąjungos ir susivienijimai, pareiškę norą tapti Federacijos nariais.
 • Federacijos  veiklos vystymui gali būti steigiami jaunimo, moterų ir kiti, neturintys juridinio asmens teisių, junginiai, kurie veikia pagal Federacijos valdymo organų patvirtintus nuostatus.
 • Federacijos nariai yra savarankiškos organizacijos, pačios nustatančios savo struktūrą, ryšį su kitomis profesinėmis organizacijomis ir veikia vadovaudamosi savo Įstatais, kurie neprieštarauja šiems Įstatams.
 • Į Federaciją įstojama laisvanoriškai, pateikus Tarybai nutarimą, priimtą organizacijos Įstatuose nustatyta tvarka. Taryba sprendimą dėl priėmimo į narius priima per 3 mėnesius.

Narių teisės

 • Federacijos nariai deleguoja atstovus į Tarybą.
 • Turi teisę reikšti nuomonę, reikalavimus, prašymus, teikti pasiūlymus, klausti ir gauti atsakymus, dalyvauti priimant sprendimus ir juos realizuojant, gauti informaciją apie Federacijos veiklą ir lėšų naudojimą. Dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Taryba.
 • Gauti teisinę, organizacinę ir materialinę pagalbą.

Narių pareigos

 • Federacijos nariai privalo laikytis įstatų ir vykdyti Suvažiavimo bei Federacijos tarybos nutarimus, mokėti nustatyto dydžio nario mokestį.
 • Solidarizuotis ir padėti kitiems nariams ginant jų interesus, aktyviai dalyvauti veikloje.
 • Teikti informaciją Federacijos valdymo organams.
 • Federacijos nario, pažeidžiančio Federacijos įstatus arba 4 mėnesius nemokančio nario mokesčio, Tarybos sprendimu, narystė gali būti sustabdyta, apribojant šios organizacijos įgaliojimus ir veiklą  Federacijoje, nurodant laiką, per kurį turi būti pašalintas pažeidimas (-ai). Veikla gali būti sustabdyta ne ilgiau kaip dviejų mėnesių laikotarpiui. Jei per tą laiką nepašalinamas pažeidimas, narys gali būti pašalintas iš Federacijos narių ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių balsų.
 • Pašalintas iš Federacijos narys gali kreiptis dėl pakartotinio priėmimo. 

Federacijos narių sąrašas

Mūsų organizaciją sudaro kelios dešimtys profesinių sąjungų visoje Lietuvoje.

Plačiau