Pereiti prie turinio

Nuo liepos 1 d. keičiasi dienpinigių skaičiavimo ir mokėjimo tvarka: teisininkų komentaras

Dalintis:

Nuo šių metų liepos 1 dienos keičiasi dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų mokėjimo tvarka – dienpinigių normos didėja, nebelieka prievolės rašyti komandiruočių įsakymus, užkirsta galimybė dienpinigius mažinti daugiau nei 50 (penkiasdešimt) procentų.

Jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliota institucija.

Nuo liepos 1 dienos įsigalioja nauja dienpinigių skaičiavimo tvarka, grįsta Europos Komisijos nustatytomis bendrosiomis išlaidų normomis (ang. Daily Subsistence Allowance).

Siuntimas į komandiruotę turi būti įformintas paties darbdavio pasirinkta forma, vadovo įsakymas nebėra privalomas. Bet kuriuo atveju turi būti aiškiai išreikštas sprendimą dėl siuntimo į komandiruotę priėmęs asmuo (įmonės vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo), komandiruojamas asmuo (vardas, pavardė, pareigos), komandiruotės dienos, vieta (vietos), į kurią (kurias) komandiruojama, komandiruotės tikslas, su komandiruote susijusios išlaidos, kurias apmoka įmonė, jeigu bus mokamas, – komandiruotės išlaidų avansas.

Žemiau pateikiame atsakymus į dažniausius klausimus:

KOMANDIRUOTĖ LIETUVOJE

Dienpinigiai už komandiruotę Lietuvoje bus skaičiuojami 15,- EUR tarifu, vietoj anksčiau buvusių 5,70 EUR. Dienpinigiai už 1 (vienos) dienos komandiruotę Lietuvoje gali būti nemokami, tačiau tai turi būti įtvirtinta darbo sutartyje ar kolektyvinėje sutartyje. Be to, darbdaviui kiekvienu konkrečiu atveju paliekama teisė papildomai tai numatyti komandiruotės įsakyme ar kitame dokumente, kuriuo įforminamas siuntimas į komandiruotę.

KOMANDIRUOTĖ UŽSIENYJE

Bendruoju atveju už 1 (vienos) dienos komandiruotę bus mokami 100 (vieno šimto) procentų dienpinigiai. Suvienodinus dienpinigių mokėjimo tvarką, dienpinigiai negalės būti mažinami, nors iki šiol biudžetinės, valstybės ir savivaldybės valdomos įmonės turėjo taikyti 50 (penkiasdešimties) procentų dienpinigius, jei komandiruotė truko 1 (vieną) dieną, taip pat mokėjo perpus mažesnius dienpinigius už paskutinę komandiruotės dieną.

Visose valstybėse pasikeis dienpinigių normos. Patvirtintame Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše kai kurios valstybės ir miestai (pvz., Ryga, Maskva, Sankt Peterburgas, Astana ir Niujorkas) išbraukti – jie priskirti konkrečioms valstybėms, kuriose yra atitinkami miestai, o visi kiti miestai ir valstybės, kurių sąraše nėra patenka į sąvoką „kitos valstybės“, kurių dienpinigių dydis yra 31,- Eur už dieną.

KOKIU DYDŽIU BUS APMOKESTINAMA KOMANDIRUOTĖ, JEI DARBUOTOJAS VYKS PER KELIAS ŠALIS?

Jei darbuotojas vyksta į kelias užsienio šalis, dienpinigiai mokami taikant tos valstybės normą, į kurią atvyko darbuotojas.

Jei komandiruotės tikslas yra viena valstybė, tačiau keliaujant iki tikslo yra aplankomos kitos valstybės, dienpinigiai gali būti skaičiuojami taikant tikslo valstybės normą už visas komandiruotės dienas arba dienpinigiai skaičiuojami kasdien atsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje tą dieną buvo darbuotojas.

Jei darbuotojas tą pačią dieną grįžta iš komandiruotės ir vėl išvažiuoja į kitą komandiruotę, tos dienos dienpinigiai yra apskaičiuojami pagal tikslo valstybės normą.

AR GALIMA NEMOKĖTI DIENPINIGIŲ?

Dienpinigių nemokėti galima tik tada, kai komandiruotė yra Lietuvoje ir trunka 1 (vieną dieną).

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksui, darbdaviui, kuris nemoka dienpinigių arba juos moka nesilaikydamas reikalavimų, gresia bauda nuo 140,- EUR iki 300,- EUR, pakartotinė bauda gali siekti net 560,- EUR.

Be to, tikėtina, kad kilus ginčui su darbuotoju, darbdavys bus įpareigotas sumokėti ne tik nesumokėtus dienpinigius, baudas, bet dar ir delspinigius.

AR GALIMA DIENPINIGIUS MAŽINTI?

Pagal naująją tvarką dienpinigiai gali būti mažinami, tačiau būtina atsižvelgti į naujai priimtas įstatymo normas, kurių tikslas – nebloginti darbuotojo padėties:

Dienpinigiai gali būti mažinami, jeigu mažesni jų dydžiai yra nustatyti darbo sutartyje arba kolektyvinėje sutartyje;

Darbo sutartyje ar kolektyvinėje sutartyje darbdavys negali numatyti, kad dienpinigių norma mažinama daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų;

Jeigu dienpinigiai bus mažinami vienašališkai – darbdaviui grės administracinė atsakomybė.

KĄ TURĖČIAU ŽINOTI, JEIGU ESU MAŽOSIOS BENDRIJOS (toliau – MB) NARYS?

Nuo 2018 m. liepos 1 d. tuo atveju, jeigu į komandiruotę vyksta individualios įmonės (IĮ) savininkas, tikrasis ūkinės bendrijos (ŪB) narys ar MB narys ir šioje IĮ, ŪB ar MB nėra vadovo, dienpinigių norma gali būti didinama 100 (vienu šimtu) procentų, kaip tai daroma į komandiruotę išvykus akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės vadovui.

KIEK DIENPINIGIŲ MOKĖTI ĮMONĖS VADOVUI?

Pagal naujojo Darbo kodekso nuostatas, dėl dvigubai didesnių dienpinigių mokėjimo turi būti priimtas valdybos (jei valdyba nesudaroma, – stebėtojų tarybos, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinio akcininkų susirinkimo) sprendimas. Be jų sutikimo įmonės vadovas neturi teisės išmokėti sau dvigubų dienpinigių.

Įmonės vadovui išmokėti dvigubi dienpinigiai nėra papildomai apmokestinami, jeigu jie atitinka neapmokestinamų dienpinigių kriterijus.

Kad dienpinigiai būtų neapmokestinami, jie turi atitikti žemiau nurodytas sąlygas:

  • Darbuotojas į komandiruotę išvyksta iš nuolatinės darbo vietos;
  • Darbuotojas išvažiuoja atlikti darbo funkcijų arba kelti kvalifikaciją;
  • Komandiruotė patvirtinta įmonės direktoriaus įsakymu ar kitu dokumentu;
  • Dienpinigiai apskaičiuoti pagal nustatytas normas;
  • Komandiruotė vienoje užsienio valstybėje trunka trumpiau nei 183 (vienas šimtas aštuoniasdešimt tris) dienas;
  • Darbuotojo atlyginimas yra didesnis nei minimalioji mėnesinė alga * 1,3.

Jeigu darbuotojo darbo užmokestis neviršija nustatyto minimaliojo dydžio, apmokestinama tik ta dalis, kuri viršija 50 (penkiasdešimt) procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio.

INDIVIDUALI VEIKLA IR DIENPINIGIAI – AR GALIMA DIDINTI?

Asmuo, dirbantis pagal individualią veiklą, negali būti prilyginamas vadovui, todėl negali didinti dienpinigius 100 (vienu šimtu) procentų.

KOKIAIS TERMINAIS TURĖTŲ BŪTI IŠMOKAMI DIENPINIGIAI?

Dienpinigių avansinio mokėjimo terminai ir tvarka gali būti nustatyta darbo sutartyje, kolektyvinėje sutartyje arba įmonės darbo tvarkos taisyklėse. Jeigu minėti dokumentai nenumato kitaip, dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas nustato tokią tvarką:

Ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios turi būti išmokėtas ne mažesnis kaip 50 (penkiasdešimties) procentų dienpinigių avansas;

Likusi dalis turi būti išmokama grįžus iš komandiruotės, ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

AR DIENPINIGIUS BŪTINA DEKLARUOTI?

Nuo 2018 m. sausio 1 d. visi dienpinigiai, kurie priklausė ir buvo išmokėti, deklaruojami metinėje (GPM312) deklaracijoje. Jeigu dienpinigių yra išmokama daugiau negu teisės aktų nustatytos normos, tuomet tokia dienpinigių suma yra apmokestinama kaip darbo užmokesčio pajamos, t. y. gyventojų pajamų mokesčiu ir socialinio draudimo įmokomis. Tokiu atveju tokios sumos turi būti pridedamos prie darbo užmokesčio ir deklaruojamos mėnesinėje (GPM313) deklaracijoje ir mėnesiniame Sodros (SAM) pranešime.

AR GALIMA KOMANDIRUOTĖS IŠLAIDAS PRIPAŽINTI LEIDŽIAMAIS ATSKAITYMAIS?

Taip, tačiau tokią komandiruotę būtina įforminti vadovo įsakymu ar kitu dokumentu.

Svarbu pažymėti, kad dažniausiai komandiruotę pagrindžia ne pats įsakymas, bet kiti dokumentai ir konkrečios faktinės aplinkybės ir dokumentai.

 

Parengta pagal advokatų bendrijos TRINITI informaciją