Pereiti prie turinio

Europos statybos sektoriaus socialiniai partneriai susitarė dėl bendrų veiksmų siekiant įveikti COVID-19 pasekmes

Dalintis:

Balandžio 21 dieną Europos statybų ir medienos pramonės darbuotojų federacija (EFBWW) ir Europos statybos pramonės federacija (FIEC) iš darbdavių pusės pasirašė bendrą susitarimą-rekomendacijas Europos statybos sektoriui, kuris, kaip tikimasi, padės palengvinti COVID-19 pandemijos padarinius statybų sektoriui.

Šiose rekomendacijose pirmenybė teikiama statybos darbuotojų sveikatos, saugos ir higienos sąlygoms ir aukščiausiems standartams, darbo vietų išsaugojimui, taip pat įmonių veiklos tęstinumui. Pateikiame minėto susitarimo projekto tekstą lietuvių kalba.

“Pagrindinis nacionalinių, regioninių ir vietos socialinių partnerių prioritetas ir dėmesys turėtų būti skiriamas saugios ir sveikos darbo aplinkos užtikrinimui rangovams, darbuotojams bei visuomenei.

EFBWW ir FIEC palankiai vertina Europos Komisijos paskelbtas gaires, kuriomis siekiama užtikrinti laisvą prekių, paslaugų ir darbuotojų judumą – būtiną sąlygą siekiant užtikrinti gamybos tęstinumą statybų pramonėje, kartu užtikrinant ir išskirtinių, aukštesnių sveikatos ir saugos standartų reikalavimus bei jų taikymą.

Abi organizacijos ragina visas statybų pramonės darbdavių ir darbuotojų organizacijas bendradarbiauti su nacionaline, regionine ir vietos valdžia, kad būtų padaryta viskas, kas įmanoma:

• pažabojant neigiamas socialines ir ekonomines šios COVID-19 krizės pasekmes ir galbūt ilgalaikį jos poveikį, kad būtų išvengta darbo vietų praradimo;

• išlaikant statybų bendroves gyvybingas ir kuo geriau veikiančias, visapusiškai laikantis galiojančių sveikatos ir saugos priemonių;

• užtikrinant, jog būtų įgyvendintos specialios priemonės, kad visi rangovai ir statybininkai būtų tinkamai apsaugoti nuo visų pavojų sveikatai ir saugai.

Todėl EFBWW ir FIEC primygtinai ragina nacionalines statybų pramonės darbdavių ir darbuotojų organizacijas derėtis kartu ir su nacionalinėmis / regioninėmis / vietos valdžios institucijomis dėl operatyvių praktinių sprendimų, kad būtų galima tęsti statybų veiklą, tuo pat metu griežtai laikantis nacionalinių priemonių dabartinėmis išskirtinėmis aplinkybėmis.

EFBWW ir FIEC primygtinai ragina visas valdžios institucijas:

  • nedelsiant sumokėti rangovams visas neapmokėtas sąskaitas;
  • imtis skubių veiksmų, kad būtų laikinai sustabdytas statybos bendrovių, kurios yra tiesiogiai susijusios su COVID-19 krize, skolų išieškojimas šias skolas transformuojant pagal skolų restruktūrizavimo programas, kartu pripažįstant, kad skolų sustabdymo ir pertvarkymo prašymai neturi būti tenkinami automatiškai – jie turi būti motyvuoti bei pagrįsti. 
  • teikti finansinę paramą statybų įmonėms, kurios dėl krizės privalo nutraukti savo komercinę veiklą (t. y. leisti pratęsti laikino nedarbo trukmę nebaudžiant įmonių ir darbuotojų, kaip tai buvo daroma kai kuriose ES šalyse);
  • įvertinti visus įmanomus laikinojo nedarbo sprendimus, kad būtų išvengta neigiamų padarinių pajamoms (t. y. siekti sumažinti išmokų ir faktinio darbuotojų darbo užmokesčio atotrūkį);
  • aprūpinti reikiama individualia ir kolektyvine saugos ir sveikatos įranga, kad įmonės, kurioms leidžiama tęsti darbą, galėtų tai padaryti tinkamomis sąlygomis;
  • sukurti išskirtinę teisinę, finansinę ir administracinę sistemą, leidžiančią statybos bendrovėms užtikrinti išlikimą šiuo išskirtiniu krizės laikotarpiu.
  • apriboti administracinius vėlavimus ir numatyti greitas procedūras statybų įmonėms ir darbuotojams paremti.
  • laikytis Europos Komisijos gairių, jog komandiruojamiems darbuotojams būtų galima kirsti sieną vykstant į darbą kitoje valstybėje narėje, jeigu toje šalyje leidžiama vykdyti statybos darbus, ir atsisakyti kelionių apribojimų bei privalomo karantino statybininkams, neturintiems jokių COVID-19 simptomų ar požymių, užtikrinant aukštus sveikatos, saugos ir higienos standartus
  • įgalinti maksimalų esamų lėšų panaudojimą, kad būtų užtikrintos statybų bendrovių statybininkų pajamos.

Jei ir toliau vykdoma statybos veikla, pagal galiojančias šalių taisykles, EFBWW ir FIEC prašo nacionalinių statybos pramonės socialinių partnerių atsižvelgti į šias rekomendacijas:

• kad socialiniai partneriai susitartų dėl tinkamų sveikatos ir saugos taisyklių, kurios, prireikus, būtų papildytos konkrečiomis atitinkamomis nuostatomis;

• prireikus kartu susitarti dėl laikinojo nedarbo priemonių arba alternatyvių priemonių tiems darbuotojams, kurie neturi teisės į laikinojo nedarbo pašalpas, kad darbuotojai nepatektų į skurdo spąstus;

• teikti aiškią informaciją apie saugą ir sveikatą, instrukcijas, gaires ir mokymus visiems statybų darbuotojams pagal tarptautines, Europos Sąjungos ir nacionalines rekomendacijas;

• visiems statybų darbuotojams garantuoti būtinas prevencines ir apsaugos priemones laikantis specifinių reikalavimų, nustatytų nacionaliniu / regioniniu / vietos lygiu;

• užtikrinti saugų atstumą tarp darbuotojų darbo vietose visose patalpose darbo metu ir per pertraukas;

• jei įdarbinami komandiruoti arba darbuotojai iš trečių šalių, turėtų būti įdiegtos specialios informavimo ir orientavimo priemonės, susijusios su jų bendra apgyvendinimo, transportavimo ir darbo aplinka, kad šiems darbuotojams būtų suteikta tokia pat apsauga, kaip ir vietiniams statybų darbuotojams;

• jei reikia, atviroje ir konstruktyvioje diskusijoje užtikrinti, jog būtų imamasi tinkamų priemonių, kad komandiruoti darbuotojai galėtų saugiai grįžti į savo gimtąją šalį;

• užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų pervežami laikantis specialių reikalavimų, nustatytų nacionaliniu lygmeniu, ypač susijusių su tinkamo atstumo išlaikymu.

Pirmasis socialinių partnerių prioritetas yra tai, jog darbas gali būti tęsiamas saugiai. Todėl mes skubiai prašome visų savo susijusių organizacijų labai rimtai atsižvelgti į dabartinę COVID-19 grėsmę ir imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kurios tuo pat metu garantuoja statybų bendrovių tvarumą ir gyvybingumą, kartu užtikrinant darbuotojų pajamų ir socialines garantijas bei sveikatos apsaugą.

Įgyvendinant COVID-19 krizės įveikimo strategijas turi būti atsižvelgiama į aukščiausius profesinius standartus garantuojant saugą ir sveikatą. Turi būti laikomasi ES sveikatos ir saugos direktyvų (tarp jų ir Direktyvos 89/391 dėl sveikatos ir saugos darbe) nuostatų. Šiuo klausimu Europos statybos pramonės socialiniai partneriai atstovų prašo Europos Komisijos parengti šio sektoriaus prevencinių priemonių gaires, pvz. rizikos vertinimo ir prevencijos planus.

EFBWW ir FIEC prašo atviro dialogo su Europos institucijomis, kad būtų nustatytos ir įgyvendintos tinkamos priemonės, leidžiančios greitai atsigauti po krizės. Kviečiame savo nacionalinius partnerius atsižvelgti į šias rekomendacijas ir numatyti priemones jų įgyvendinimui.

Statybos sektorius ir toliau įsipareigoja veiksmingai atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant ilgalaikį Europos ekonomikos tvarumą ir įgyvendinant „Žaliojo susitarimo“ tikslus.”

 

Šio susitarimo tekstas anglų kalba – čia.

 

Parengė Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija