Pereiti prie turinio

Europos socialiniai partneriai pasirašė bendrą pareiškimą dėl teisingo perėjimo prie „žalių” darbo vietų ir klimato kaitos sumažinimo

Dalintis:

Šiandien, lapkričio 15 d., įvyko Europos elektros energetikos sektorinio komiteto posėdis. Jame dalyvavo socialinių partnerių atstovai iš Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU), Europos pramonės profesinės sąjungos (IndustriaAllEurope) ir asociacijos Eurelectric iš darbdavių pusės.

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijai (LPPSF), kuri yra EPSU narė, posėdyje atstovavo LPPSF pirmininkės pavaduotoja  Jurga Subačiūtė-Žemaitienė.

Gera žinia ta, kad posėdyje buvo patvirtintas ir pasirašytas bendras socialinių partnerių Pareiškimas dėl teisingo perėjimo (angl. Just Transition).

Šiuo pareiškimu siekiama patvirtinti tvirtą Europos elektros energijos sektoriaus socialinių partnerių įsipareigojimą laikytis principų, kuriuos jie apibrėžė dar savo 2017 m. pareiškime dėl teisingos pertvarkos. 

Jame teigiama, kad darbuotojų ir darbdavių atstovai visiškai pritaria Europos žaliojo kurso ir klimato neutralumo tikslams siekiant iki 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį sumažinti  iki 55 %, lyginant su 1990 m.

 „Labai svarbu apibrėžti Europos elektros energijos sektoriaus strategiją ir sukurti nuoseklią reguliavimo sistemą, taip pat atsižvelgti į tai, kad kai kurios elektros energijos sektoriaus įmonės teikia esmines viešąsias paslaugas“, – pažymima pareiškime.  

Taip pat pabrėžiama, kad teisinga energetikos pertvarka turi prisidėti prie ekonomikos augimo ir tvaraus aukštos kokybės užimtumo Europoje išlaikymo ir kūrimo. Tvirtas socialinis aspektas ir profesinių sąjungų ir darbdavių dialogas, taip pat socialinių partnerių įtraukimas į nacionalinių ir regioninių vyriausybių strategijos nustatymą yra pagrindiniai elementai siekiant užtikrinti, kad nė vienas darbuotojas ir nė vienas regionas nebūtų palikti nuošalyje. 

 

Socialiniai partneriai susitarimu kviečia Europos Sąjungos (ES) institucijas ir valstybių narių vyriausybes imtis šių veiksmų:

 

  • Nuoseklios ir konkrečios teisingos pertvarkos sistemos, kuriose sujungiamos visos įmanomos ES lygmens politikos priemonės, skirtos remti darbuotojus teisingo perėjimo procese.
  • Europos elektros energijos sektoriaus strategijos, atitinkančios  ES žaliojo kurso tikslus ir užtikrinančios Europos elektros energijos tinklo saugumą bei socialinį aspektą, įtvirtintą nuoseklioje Teisingos pertvarkos programoje.
  • Konkrečių ES priemonių ir nacionalinių planų, susijusių su įvairiomis perėjimui skirtomis lėšomis („Next Generation EU”, Teisingos pertvarkos fondu, Modernizavimo fondu ir t. t.), stebėsenos,  siekiant užtikrinti, kad šios lėšos atitiktų teisingos pertvarkos užtikrinimo tikslus (išlaikyti darbo vietas, kurti kokybiškas darbo vietas, įtraukti socialinius partnerius į planų rengimą,  ir t. t.) mažinant riziką, susijusią su staigiu energijos šaltinių kainų kilimu.
  • Pokyčių numatymo ir valdymo sistemos,  kurioje numatoma stiprinti darbo santykius ir socialinį dialogą, įtvirtintą ES teisingos pertvarkos programoje. Ji turėtų skatinti aktyvų darbuotojų dalyvavimą bei įsitraukimą. Ji taip pat turėtų užtikrinti, kad kolektyvinės derybos išliktų veiksmingiausia priemone visais lygmenimis.
  • Pereinamojo laikotarpio planavimo ir įgyvendinimo skaidrumo mechanizmų.
  • Investicijų ir aiškių darbo vietų pritaikymo prie klimato kaitos gairių, kt.

Pareiškime socialiniai partneriai įsipareigoja:

  • Skatinti socialinį dialogą ir kolektyvines derybas visais lygmenimis: Europos socialiniai partneriai elektros energijos sektoriuje įsipareigoja skatinti kolektyvines derybas tarp savo narių, kad užtikrintų įtraukų darbo vietų planavimą, siekiant kokybiško užimtumo ir patrauklios darbo aplinkos. Socialiniai partneriai visiškai pritaria pagrindinėms darbuotojų teisėms, visų pirma laisvei steigti profesines sąjungas ir jų prieinamumui.
  • Aptarti ir skatinti teisingos energetikos pertvarkos  ir jos raidos gerosios patirties atvejus.
  • Remti įgūdžių numatymo mechanizmus ir suteikti galimybę darbuotojams įgyti naujausius įgūdžius.  
  • Remti ir skatinti perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą per profesinį tobulėjimą bei mokymąsi visą gyvenimą kuriant ekologiškas darbo vietas, kurių sertifikavimo sistema galiotų visoje Europoje. Tai taip pat turės atitikti perėjimą prie energetikos sektoriaus skaitmeninimo.

 

Visas susitarimo tekstas (anglų kalba) čia:

JT declaration SSDC electricity

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija