Pereiti prie turinio

EESRK: investicijos į darbuotojų saugą ir sveikatą prisideda prie įmonių produktyvumo bei sąnaudų mažėjimo

Dalintis:

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo 546-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2019 m. rugsėjo 25–26 d., Briuselyje, priėmė ir paskelbė nuomones dėl kelių darbuotojams labai svarbių klausimų:

1) Besikeičiantis darbo pasaulis ir ilgaamžiškumas/senėjanti visuomenė – prielaidos ir sąlygos senstantiems darbuotojams išlikti aktyviems naujame darbo pasaulyje (SOC/624); 2) Investicijų į darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) grąžos bei naudų (SOC/623); 3) Europos socialinių teisių ramstis – pradinio įgyvendinimo įvertinimas ir rekomendacijos ateičiai (SOC/614).

Nuomonėje dėl senstančių darbuotojų integracijos naujame darbo pasaulyje EESRK pažymi, kad priemonės, kurių ėmėsi Euopos Sąjungos (ES) valstybės narės, spręsdamos senėjančios darbo jėgos problemas, vis dar yra per daug izoliuotos, nevientisos, o jų poveikis nebuvo įvertintas. Todėl EESRK pabrėžia, kad reikia išsamių strategijų, kurios holistiniu būdu spręstų demografinius ir užimtumo iššūkius.

Komitetas taip pat pateikia konkrečias rekomendacijas, kaip skatinti ilgesnį aktyvų profesinį gyvenimą:

• stiprinti socialinį dialogą ir visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimą kuriant integruotas strategijas ir nacionalinę aktyvaus senėjimo politiką;

• tobulinti užimtumą ir mokymosi visą gyvenimą įgūdžius;

• skatinti dinamišką karjerą ir dinamišką darbą;

• skatinti vyresnių žmonių verslumą;

• kovoti su visų rūšių diskriminacija, ypač diskriminacija dėl amžiaus ir lyties;

• įgyvendinti žinių perdavimo / dalijimosi iniciatyvas;

• diegti lanksčią darbo tvarką ir geresnes darbo sąlygas;

• skatinti kartų solidarumą ir keisti požiūrį į senėjimą.

Dėl investicijų į darbuotojų saugą ir sveikatą išlaidų ir naudų EESRK pasisako, jog DSS srityje iškyla nauji iššūkiai, tokie, kaip darbo kokybė, lygybė, skaitmeninimas ir klimato kaita, taip pat itin pabrėžia svarbų socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį kuriant ir įgyvendinant tvarią DSS politiką.

Anot EESRK, investicijos į DSS prisideda ne tik prie didesnės darbuotojų ir verslo gerovės, bet ir prie aukštos grąžos mažinant įmonių sąnaudas, didinant produktyvumą ir užtikrinant socialinės apsaugos sistemų tvarumą.

Komitetas kviečia valstybes nares skirti daugiau dėmesio valstybinėms ir privačioms investicijoms į DSS ir finansinėms paskatoms įmonėms, investuojančioms į DSS. Valstybės investicijos turėtų būti pritaikytos prie darbo rinkos dalyvių poreikių, ypatingą dėmesį skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Skaitmeninimo procesas gali atnešti daug teigiamų pokyčių, tačiau Komitetui kelia rūpestį tai, jog  kai kurie nauji skaitmeninimo sukurtos darbo rūšys gali nepatekti į DSS reglamentų taikymo sritį. Šioje vietoje svarbu pabrėžti, kad visus ES darbuotojus turėtų saugoti DSS įstatymai.

EESRK pabrėžia, kad DSS ne tik teikia naudos ES ekonomikai, bet ir yra viena pagrindinių darbuotojų teisių. Taip pat rengiant DSS standartus turėtų būti atsižvelgiama ir į šalis, su kuriomis ES yra ratifikavusi prekybos susitarimus.

Europos socialinių teisių ramsčio pradinio įgyvendinimo įvertinime ir rekomendacijose pažymima, kad EESRK nuolatos pasisakė už vieningus veiksmingesnės socialinės politikos standartus ir gaires tiek ES, tiek valstybių narių lygiu. Efektyvus Europos socialinių teisių ramsčio (ESTR) įgyvendinimas dar kartą patvirtina bendrą įsipareigojimą kurti Europos socialinį modelį.

ESTR šiuo metu įgyvendinamas teisėkūros ir įstatymų leidybos priemonėmis, per specialųjį finansavimą ir pokyčius Europos semestre. Komitetas atkreipia dėmesį, jog atitinkamose srityse priimtuose Europos teisės aktuose turėtų būti nustatyta sistema su bendraisiais standartais, atsižvelgiant į specifinę nacionalinę padėtį bei socialines sistemas.

Pasak Komiteto, Socialinių teisių ramsčio įgyvendinimui reikalinga tvirta biudžeto bazė ir investicijos ES ir valstybių narių lygmeniu, o tam reikalingas tinkamas finansavimas iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų bei „auksinė taisyklė“ viešosioms investicijoms, turinčioms socialinį tikslą (t.y., vyriausybės turėtų daugiau investuoti į stabilią ir poreikius atitinkančią socialinę politiką, kuri sukurs pamatus ateities kartų apsaugai).

Be to, reikėtų skatinti nuolatinę Socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo stebėseną, privalomai konsultuojantis su suinteresuotaisiais subjektais. Šiuo tikslu EESRK siūlo įsteigti ES socialinės politikos forumą, susietą su Europos semestro procesu.

Minėtas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones galima parsisiųsti ir lietuvių kalba pasekus šias norodas:

Besikeičiantis darbo pasaulis ir ilgaamžiškumas/senėjanti visuomenė – prielaidos ir sąlygos senstantiems darbuotojams išlikti aktyviems naujame darbo pasaulyje (SOC/624)

Investicijų į darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) grąžos bei naudų (SOC/623)

Europos socialinių teisių ramstis – pradinio įgyvendinimo įvertinimas ir rekomendacijos ateičiai (SOC/614)

 

Parengta pagal Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto informaciją/Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija