Pereiti prie turinio

Darbuotojams teisingesnė Europa: Europos profesinių sąjungų konfederacijos programa 2019 m. EP rinkimams

Dalintis:

Europos Parlamento rinkimai 2019 m. gegužės 23-26 d. bus lemiami darbuotojams. Europos Parlamentas arba pavers ES geresne vieta, arba susilpnins daug metų kurtą bendradarbiavimą.

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), atstovaujanti 45 mln. darbuotojų 90 profesinių sąjungų centrų 38 šalyse, tiki, kad įmanoma darbuotojams teisingesnė Europa, grindžiama demokratija, socialiniu teisingumu, kokybiškais darbais bei didesniais atlyginimais, socialiai teisingu perėjimu prie mažai anglies dvideginio išskiriančių technologijų ir skaitmeninės ekonomikos. Tai turėtų tapti naujo socialinio kontrakto Europai pagrindu.

Stipresnės ir plačiau paplitusios kolektyvinės derybos (derybos tarp profesinių sąjungų ir darbdavių), socialinis dialogas ir darbuotojų dalyvavimas kiekvienoje ES šalyje yra būtini siekiant teisingesnės Europos ir daugiau demokratijos.

ETUC ragina visas profesines sąjungas ir visus žmones balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, taip pat balsuoti už tokias partijas ir kandidatus, kurie rems profesinių sąjungų reikalavimus ir kurs geresnę ateitį moterims ir vyrams, jauniems ir vyresniems žmonės visoje Europoje.

Krizė darbuotojams paliko gilių randų

Daugelio žmonių atlyginimai verti mažiau nei prieš dešimtmetį. Viešosioms paslaugoms suduotas smūgis, o žmonių teisės sumenkintos. Daug darbuotojų lėto ekonomikos atsigavimo ir mažėjančio nedarbo naudą dar tik pajus.

Suprantama, kad daug darbuotojų nusivylę. Auganti nelygybė, saugių ir gerai apmokamų darbų trūkumas, nekontroliuojama globalizacija, teisingo ir koordinuoto ES požiūrio dėl migracijos ir klimato kaitos trūkumas privedė prie netikrumo ir baimės. Europos Sąjunga susilaukia atkirčio prieš taupymo ir mažėjančio reguliavimo politiką, kas tik dar labiau apsunkino krizę darbuotojams, pensininkams ir jauniems žmonėms. Tai paskatino antieuropietiškų ir radikalių dešiniųjų jėgų iškilimą.

Darbuotojams teisingesnė Europa

Pokytis įmanomas. Europa gali tapti socialinio progreso jėga. Nacionalizmas nesiūlo sprendimo problemoms, su kuriomis susiduriame: nesprendžia tarptautinių įmonių galios monopolijos ir mokesčių vengimo, žemų atlyginimų ir skurdo, klimato kaitos, taršos ar kovos su terorizmu problemų. ES ir valstybės narės kartu yra pajėgios užtikrinti, kad mes visi gautume teisingą gerovės, kurią padedame kurti, dalį.

ETUC stipriai spaudė ES vadovus keisti politiką ir jau matome tam tikrą pagerėjimą. Po stipraus profesinių sąjungų spaudimo ES sukūrė naują investicijų planą, patvirtino Europos socialinių teisių ramstį, pasiūlė naujų teisėkūros iniciatyvų dėl geresnių darbo sąlygų ir pasistūmėjo kuriant tvaresnės ekonomikos politikos priemones. Tai – svarbūs pokyčiai, bet nepakankami. Europa turi žengti daug toliau – į naują socialinį kontraktą, suteiksiantį visiems piliečiams teisingesnę ir lygesnę visuomenę su realiomis galimybėmis visiems.

Demokratija

Ekstremistai kelia grėsmę demokratijai – tiek ES viduje, tiek už mūsų sienų. ETUC kviečia ES imtis veiksmų ginant demokratiją, demokratinius principus, profesinių sąjungų teises ir moterų teises, išlaikant įstatymo viršenybę, netoleruojant neapykantos kurstymo, gerinant demokratinį įsitraukimą ir saugant žmonių, profesinių sąjungų ir pilietinės visuomenės teisę kovoti už viešąjį interesą.

Demokratija turi peržengti balsavimą ir apimti realų įtraukimą į politinius sprendimus tiek visuomenės gyvenime, tiek darbo vietose. Nacionalinės vyriausybės privalo nustoti kaltinti ES dėl blogų sprendimų, kuriuos pačios įvedė tinkamai nesilaikydamos demokratinio ES sprendimų priėmimo proceso.

Stiprus socialinis dialogas ir veiksmingos kolektyvinės derybos, ypač šakų lygmenyje, yra būtini ekonominei ir socialinei demokratijai. Darbuotojų informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo apsisprendžiant dėl pokyčių darbovietėse teisės privalo būti stiprinamos, taip pat ir per Europos darbo tarybas.

ES privalo įtraukti Socialinio progreso protokolą į ES sutartį, kad socialinėms teisėms būtų taikoma pirmenybė prieš ekonomines laisves.

Darbų kokybė ir didesni atlyginimai

Europai reikia naujos ekonomikos politikos, kuri sustiprintų visiems, o ne keletui naudą teikiantį augimą. Privalo būti įgyvendintos progresyvios ir tvarios ekonominės reformos, kad ES ekonominės politikos semestras taptų teisingesnis ir labiau socialiai orientuotas, būtų atnaujintos viešos ir privačios investicijos bei kuriamos priemonės, ginančios žmones nuo ekonominių krizių ir sukrėtimų. ES biudžeto pertvarka, pinigų sąjungos ir ekonomikos politikos kūrimas privalo užtikrinti, kad socialinis teisingumas eitų koja kojon su ekonominiu konkurencingumu.

Teisingesnė progresyvi mokesčių sistema reikalinga turtui perskirstyti, finansuoti viešąsias paslaugas ir socialinę apsaugą, taip pat kovoti su globalizacijos, dekarbonizavimo ir skaitmenizacijos keliamomis socialinėmis problemomis. Efektyvios mokesčių sistemos privalo apsaugoti nuo mokesčių nemokėjimo bei vengimo ir adekvačiai apmokestini kompanijas.

Visi Europos darbuotojai nusipelno didesnių atlyginimų, kad būtų atliepiama atlyginimų „žirklėms“ ir būtų sustiprintas tvarus augimas bei konkurencingumas. Kovojant su augančia nelygybe, mums reikia geresnio turto perskirstymo ir į augimą nukreipto atlyginimų panašėjimo. Nepriimtina, kad pelnas menkai perskirstomas jį sukurti padėjusiems darbuotojams, ypač žemų atlyginimų valstybėse, stipriai paveiktose „smegenų nutekėjimo“. Tai sukelia nusivylimą Europos Sąjunga. Tos pačios vertės darbas turėtų būti apmokamas vienodai – tiek skirtinguose sektoriuose, tiek moterims ir vyrams.

Sprendimas, didinantis atlyginimus ir gerinantis gyvenimo bei darbo standartus visiems, yra kolektyvinės derybos: derybos tarp darbdavių ir profesinių sąjungų dėl teisingo atlygio ir geresnių darbo sąlygų, ypač šakų lygmenyje. Tai iš ES ir nacionalinės teisės reikalauja stiprinti socialinių partnerių pajėgumus ir įtaką, sudaryti sąlygas kolektyvinėms deryboms ir susitarimų įgyvendinimui bei didinti aprėptį tarp darbuotojų.

Teisingas pereinamasis laikotarpis

Lygiagretus perėjimas į žemų anglies dioksido emisijų ir skaitmeninę ekonomiką privalo būti koordinuojamas taip, kad niekas nebūtų nustumtas į paraštes. Mums reikia, kad ES pramonės politika kurtų naujas darbo vietas bei galimybes ir užtikrintų, kad ES konkurencingumas ir įmonių teisė nepamintų darbuotojų, socialinių ir profesinių sąjungų teisių. Daugiau demokratijos darbe taip pat padėtų pasiekti, kad pokyčiai būtų socialiai teisingesni.

Tai reiškia rengimąsi pokyčiams ir pagalbą darbuotojams, paveiktiems dekarbonizavimo, skaitmenizacijos, automatizavimo ir globalizacijos sukeltų darbų sutrikimų ir jų transformacijos. Darbuotojai turi būti girdimi dėl būdų, kaip keičiasi jų darbai, ir gauti stiprią paramą per viešąsias ir privačias investicijas, socialinį dialogą, kolektyvines derybas bei adekvačias perkvalifikavimo priemones, kai jų darbo vietoms gresia pavojus.

Tai reiškia garantijas, kad visi dirbantieji nestandartinį ir rizikingą darbą platformose ir dalinimosi ekonomikoje, taip pat labiau tradiciniuose sektoriuose, įskaitant sau darbo vietą sukūrusius darbuotojus, galėtų gauti orą atlyginimą, lygią prieigą prie adekvačios socialinės apsaugos ir turėtų tokias pačias teises kaip kiti darbuotojai, įskaitant teisę prisijungti prie profesinių sąjungų ir dalyvauti kolektyvinėse derybose.

Socialinis teisingumas

ES privalo atkurti savo socialinį modelį visapusiškai įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį tiek europiniu, tiek nacionaliniu lygiu. Tai privalo apimti teisę į kokybišką išsilavinimą ir mokymosi visą gyvenimą galimybę, sveikatą ir saugą darbe, sąžiningas darbo sąlygas, teisingus atlyginimus, stabilų užimtumą, lyčių lygybę, gyvenimo ir darbo balansą ir kokybiškas viešąsias paslaugas. Prieiga prie adekvačių socialinės apsaugos sistemų, teisingos pensijos, apgyvendinimo ir socialinių paslaugų turi būti užtikrinta visiems, pagal vienodus indėlio ir naudos kriterijus. To turi būti siekiama per darbuotojų ir profesinių sąjungų įtraukimą visuose lygiuose.

Migracija turi būti suvaldoma taip, kad būtų apsaugotos žmogaus teisės, su visais asmenimis būtų elgiamasi vienodai ir darbe, ir visuomenėje bei liautųsi išnaudojimas. Visų mūsų labui privalome dirbti kartu dėl migrantų integracijos ir įtraukties Europoje. Sąžiningas mobilumas privalo būti užtikrintas visiems ES ir trečiųjų šalių darbuotojams, o kova prieš socialinį dempingą privalo tapti prioritetu.

ES prekybos ir globalizacijos politika turi tapti teisingesnė ir suteikti daugiau reikšmės socialinėms teisėms, o ne tik tarnauti tarptautinių įmonių interesams. ES privalo padėti įgyvendinti JT Tvarios plėtros tikslus, įskaitant skurdo panaikinimą, oraus darbo užtikrinimą, nelygybių mažinimą ir lyčių lygybės užtikrinimą ES ir pasaulyje, tai turi formuoti visas – tiek vidaus, tiek tarptautines ES politines iniciatyvas.

ES turėtų stiprinti globalų įsipareigojimą tarptautiniam bendradarbiavimui, įskaitant pastangas išlaikyti demokratiškas Jungtines Tautas ir Tarptautinę darbo organizaciją, ir siekti kitas tarptautines organizacijas paversti demokratiškesnėmis bei skatinti socialinį teisingumą.

 

Šaltinis: lpsk.lt