fbpx

Apie narystę Federacijoje

Pagrindiniai narystės Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijoje principai numatyti Federacijos įstatuose, patvirtintuose II-jame suvažiavime, įvykusiame 2016 m. gegužės 20 d.: 

  • Federacijos nariai yra chemijos, energetikos, baldų gamybos ir kitų pramonės šakų bei joms giminingų įmonių, įstaigų, organizacijų  profesinės sąjungos ir jų  susivienijimai.
  • Federacijos nariai yra savarankiški, patys nustato savo struktūrą, ryšį su kitomis profesinėmis organizacijomis ir veikia vadovaudamiesi savo Įstatais, kurie neprieštarauja Federacijos Įstatams.
  • Į Federaciją įstojama laisvanoriškai, pateikus Tarybai nutarimą, priimtą organizacijos Įstatuose nustatyta tvarka. Taryba sprendimą dėl priėmimo į narius priima per 3 mėnesius.

Narių teisės ir pareigos:

1.  Federacijos nariai deleguoja atstovus į Tarybą;

2. Turi teisę reikšti nuomonę, reikalavimus, prašymus, teikti pasiūlymus, klausti ir gauti atsakymus, dalyvauti priimant sprendimus ir juos realizuojant, gauti informaciją apie Federacijos veiklą ir lėšų naudojimą. Dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Taryba;

3. Gauti teisinę, organizacinę ir materialinę pagalbą;

4. Federacijos nariai privalo laikytis įstatų ir vykdyti Suvažiavimo bei Federacijos tarybos nutarimus, mokėti nustatyto dydžio nario mokestį;

5. Solidarizuotis ir padėti kitiems nariams ginant jų interesus, aktyviai dalyvauti veikloje;

6. Teikti informaciją Federacijos valdymo organams.

Federacijos nario, pažeidžiančio Federacijos įstatus arba 3 mėnesius nemokančio nario mokesčio, Tarybos sprendimu, narystė gali būti sustabdyta, apribojant šios organizacijos įgaliojimus ir veiklą  Federacijoje, nurodant laiką, per kurį turi būti pašalintas pažeidimas (-ai). Veikla gali būti sustabdyta ne ilgiau kaip dviejų mėnesių laikotarpiui. Jei per tą laiką nepašalinamas pažeidimas, narys gali būti pašalintas iš Federacijos narių ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių balsų.

Pašalintas iš Federacijos narys gali kreiptis dėl pakartotinio priėmimo.

Išstojusiems arba pašalintiems iš Federacijos nariams, įneštos lėšos bei bendro turto dalis negrąžinama ir pretenzijos nepriimamos.

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos narių sąrašas